E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

 

Świętokrzyskie Kalendarium doradztwa zawodowego

https://kuratorium.kielce.pl/wp-content/uploads/2023/10/swietokrzyskie-kalendarium-na-rzecz-rozwoju-systemu-doradztwa-zawodowego-24.10.2023.pdf

 

Zawsze nadchodzi moment, kiedy należy podjąć decyzję o wyborze zawodu. We współczesnej rzeczywistości nie jest on łatwy i oczywisty. Planowanie kariery jest koniecznością, przed którą staje młodzież w zdecydowanie zmienionych warunkach rynkowych i ekonomiczno-społecznych, wobec narastającej konkurencyjności, wymogów dużej mobilności i elastyczności zawodowej. Dzisiejsze realia funkcjonowania gospodarki skłaniają młodzież do dokonywania wyborów w zakresie dalszej edukacji w oparciu o bieżącą i prognozowaną sytuację na rynku pracy. Perspektywy zatrudnienia – determinują w znacznym stopniu podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych. Praca powinna być nie tylko źródłem dochodu, lecz także zawodowej satysfakcji wynikającej z rozwijania swoich pasji, realizowania zainteresowań i rozwoju osobistego. Podjęcie decyzji o kształceniu w szkołach różnego szczebla i wybór zwodu powinny być procesem decyzyjnym trwającym dłuższy czas. Dlatego też tak niezmiernie ważne jest, aby problematykę „przyszłości zawodowej” wejścia na rynek edukacyjno – zawodowy rozpocząć już dziś. W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, za który odpowiedzialni są wszycy nauczyciele, specjaliści oraz instytucje wspierające działania doradcze. Wspólne planowanie działań systemowych pozwoli przygotować uczniów do trafnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia i zawodu.

Celem orientacji zawodowej w klasach I - III jest zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów , rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań.

Celem doradztwa zawodowego w klasach IV – VI jest poznawanie własnych zasobów, zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań i pasji.

Celem doradztwa zawodowego w klasach VII – VIII jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględnieniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.


Back to top