E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

W naszej szkole odbywają się  specjalistyczne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości. Zgodnie z zasadą korygowania i kompensacji usprawnia się zaburzone funkcje i umacnia mocne strony dziecka. Na terapię w pierwszej kolejności  kwalifikowani są uczniowie na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły w terminie dostosowanym do planu lekcji uczniów.  Są nieodpłatne i dobrowolne – warunkiem uczestnictwa dzieci w zajęciach jest pisemna zgoda rodziców.  

Celem terapii w klasach I – III jest rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności  w uczeniu się,  w tym ryzyka trudności specyficznych, a więc usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego , funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, funkcji motorycznych; wyrównywanie braków w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej oraz rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy.

Celem terapii w klasach IV – VIII jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów z utrudnieniami rozwojowymi, umożliwienie uczniom opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania, wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych oraz przezwyciężenie skutków niepowodzeń szkolnych tj. trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu, a także ich emocjonalnych konsekwencjach.

Back to top

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Zakończenie klas 8

czwartek 20.06.2024r. godz. 17.00 sala gimnastyczna budynek przy ul. Cieśli

 

Zakończenie klas 1-3

piątek 21.06.2024r. godz. 9.00 sala gimnastyczna budynek przy ul. Mickiewicza

 

Zakończenie klas 4-7

piątek 21.06.2024r. godz. 9.45 sala gimnastyczna budynek przy ul. Cieśli