• Nabór do klasy pierwszej
  Nabór do klasy pierwszej

  W naszej szkole uczymy w dwóch budynkach z pełną infrastrukturą sportowo - rekreacyjną!
  Posiadamy:
  - salę do zajęć z Integracji Sensorycznej,
  - multimedialne pracownie,
  - bardzo dobrze wyposażone, wygodne świetlice.
  Uczymy w oddziałach dwujęzycznych,sportowych oraz oddziałach Montessori.
  Organizujemy Zielone i Białe Szkoły, wycieczki zagraniczne oraz Pikniki Rodzinne.

 • Łączymy tradycję z nowoczesnością
  Łączymy tradycję z nowoczesnością

  Prowadzimy oddziały z pedagogiką M. Montessori
  Realizujemy innowacje pedagogiczne, programy i projekty międzynarodowe
  Oferujemy liczne zajęcia pozalekcyjnych
  Działalność szkoły wspiera stowarzyszenie „Czwórka na szóstkę”

 • Realizujemy pasje sportowe
  Realizujemy pasje sportowe

  Prowadzimy oddziały sportowe od klasy VI
  Organizujemy naukę pływania od klasy pierwszej
  Jesteśmy szkołą OSPR oraz uczestniczymy w programie SOS
  Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo każdego ucznia!

 • Kompetencje kluczowe
  Kompetencje kluczowe

  Prowadzimy oddziały dwujęzyczne od kl. VII
  Współpracujemy z wolontariuszami z całego świata.
  Organizujemy dla dzieci, rodziców i opiekunów zajęcia otwarte,
  wydarzenia z cyklu Żywe lekcje historii
  Prowadzimy Akademię Malucha

E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Działania realizowane w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej", pt. „Wysokie kompetencje językowe kluczem do sukcesu szkoły” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego:

 • powołanie Zespołu ds. Programu Erasmus + przez Dyrektora szkoły i zapoznanie Rady Pedagogicznej z zamiarem napisania projektu,
 • przeanalizowanie obszarów wymagające poprawy i przystąpienie do opracowania Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły, a następnie przygotowanie dokumentu aplikacyjnego,
 • napisanie wniosku pt. „Wysokie kompetencje językowe kluczem do sukcesu szkoły” w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków POWER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • nawiązanie kontaktu z dwoma placówkami - szkołami językowymi za granicą, partnerami w projekcie, poprzez platformę Scholl Education Gateway,
 • zgłoszenie uczestników kursu za pomocą formularza zgłoszeniowego - uzyskanie wstępnej oferty i potwierdzenie dostępności interesujących nas terminów szkoleń,
 • zabezpieczenie materiałów dydaktycznych w ramach przyznanych środków dla uczestników kursu,
 • spotkanie Dyrektora szkoły i koordynatora projektu z nauczycielami zaangażowanymi w realizację projektu,
 • przydział konkretnych zadań oraz ustalenie sposobu ich dokumentowania i komunikowania się,
 • informowanie Rady Pedagogicznej o poszczególnych etapach realizacji projektu podczas protokołowanych posiedzeń,
 • po akceptacji wniosku spotkanie organizacyjne ze wszystkimi uczestnikami projektu, stworzenie harmonogramu działań i przydziału czynności dla każdego uczestnika,
 • podpisanie umów o uczestnictwie w projekcie,
 • poinformowanie uczestników projektu przez koordynatora o warunkach odbywania podróży, specyfice kraju przyjmującego, niezbędnych dokumentach, środkach finansowych i sposobach ich rozliczania,
 • ustalenie terminów wyjazdów i grup,
 • dokonanie oceny swojego warsztatu pracy oraz własnych kompetencji językowych przez uczestników mobilności, przeanalizowanie swoich mocnych i słabych stron,
 • wypełnienie przez uczestników kursu on-line testów diagnostycznych, opracowanych przez szkoły językowe na Malcie, kwalifikujących do poszczególnych poziomów nauczania,
 • samodzielny wybór linii lotniczych, zakwaterowania, ubezpieczenia i wyżywienia przez daną grupę wyjeżdżających,
 • ustalenie sposobu dokumentowania działań projektowych,
 • zadbanie o realizację celów mobilności, tj.: doskonalenie języka, poznawanie kultury i zwyczajów kraju docelowego, nawiązanie kontaktów z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń w zakresie systemów edukacji i metod nauczania w różnych krajach Europy,
 • uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym zachowania się w różnych sytuacjach losowych zagrażających życiu: trzęsienie ziemi, zamach terrorystyczny, powódź, epidemia groźnego wirusa itp.,
 • udział w szkoleniu przygotowawczym (kulturowym), aby poznać zwyczaje, zabytki, życie codzienne mieszkańców kraju docelowego ( prezentacja o Malcie),
 • poprowadzenie przez anglistów kilku godzin kursu w ramach przygotowania językowego (przypomnienie najpotrzebniejszych zwrotów w języku angielskim),
 • skrupulatne uczestnictwo w zajęciach kursu językowego i pozostałych aktywnościach w ramach zaplanowanej mobilności na Malcie,
 • przekazywanie drogą elektroniczną sprawozdań z przebiegu szkolenia w czasie jego trwania do koordynatora.

Działania podejmowane po zakończeniu mobilności – promocja i upowszechnianie rezultatów mobilności:

 • przygotowanie informacji o projekcie w formie aktualizowanej telegazety,
 • zamieszczenie informacji o działaniach podejmowanych z związku z realizacją projektu na internetowej stronie szkoły oraz w powiązanych ze szkołą portalach społecznościowych: eTwinning, Facebook (fotorelacje).
 • sporządzenie raportu i szczegółowego sprawozdania ze szkolenia po odbytej mobilności dla potrzeb instytucji UE,
 • przygotowanie indywidualnych sprawozdań poszczególnych uczestników z odbytej mobilności i zrealizowanych celów,
 • umieszczenie na stronie internetowej szkoły i w mediach społecznościowych informacji końcowej o wszystkich podjętych działaniach,
 • doskonalenie własnych kompetencji językowych poprzez samokształcenie, korzystając ze zgromadzonych przez siebie materiałów oraz zasobów internetowych,
 • dzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami w swojej szkole, zachęcania ich do współpracy przy poszukiwaniu i realizacji projektów edukacyjnych,
 • przeprowadzenie szkoleń oraz doskonalenie nauczycieli w ramach zespołów WDN w roku szkolnym 2021/2022,
 • umieszczenie linków na stronie internetowej szkoły do różnych narzędzi TIK oraz programów i projektów,
 • nawiązanie współpracy z innymi placówkami w ramach platformy eTwinning i zachęcą uczniów do realizacji wspólnych projektów,
 • stosowanie w większym stopniu przez nauczycieli metod aktywizujących na zajęciach,
 • organizacja wyjazdów zagranicznych i międzynarodowych projektów językowych,
 • zapraszanie wolontariuszy z innych państw, którzy przeprowadzą zajęcia dla uczniów i nauczycieli oraz wzajemnie poznają się i zintegrują,
 • podniesienie kompetencji językowych przez kadrę zarządzającą ułatwiających podejmowanie czynności organizacyjnych i komunikowanie się z zagranicznymi partnerami w ramach projektów i programów,
 • aplikowanie przez nauczycieli w kolejnym roku szkolnym do programu Erasmus + akcja 2,
 • zwiększenie ilości zajęć pozalekcyjnych, projektów i inicjatyw służących nauce i stosowaniu języka obcego w praktyce,
 • przystąpienie przez nauczycieli ze znajomością języka na poziomie B2 do egzaminów nadających im kwalifikacje do nauczania przedmiotów innych niż języki nowożytne w ramach oddziałów dwujęzycznych,
 • współpraca z innymi placówkami zagranicznymi w ramach wspólnych projektów.

Back to top

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Zakończenie klas 8

czwartek 20.06.2024r. godz. 17.00 sala gimnastyczna budynek przy ul. Cieśli

 

Zakończenie klas 1-3

piątek 21.06.2024r. godz. 9.00 sala gimnastyczna budynek przy ul. Mickiewicza

 

Zakończenie klas 4-7

piątek 21.06.2024r. godz. 9.45 sala gimnastyczna budynek przy ul. Cieśli